GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY

PERSONUPPGIFTERSPOLICY/GDPR – ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 1. Introduktion Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför har vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den skärpta dataskyddsförordningen (GDPR). Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som användare av webbplatsen colting.se, som deltagare på föreläsningar, event, läger/träningsverksamhet och därtill relaterade tjänster, prenumerant av digitala nyhetsbrev eller i övrigt vid anlitande av våra tjänster, ska känna dig trygg med att Colting Communication AB som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

2. Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig: Colting Communication AB Organisationsnummer: 556890-6464 Adress: Armbågavägen 10, 506 30 Borås, Sverige Telefon: Jonas Colting +46 706-918167 E-post: jonas@colting.se

3. När används personuppgifterna Med ”Personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifterna innefattar varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som namn, identifikationsnummer eller online identifikationer som bilder, foton och adresser. ”Känsliga personuppgifter” är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa och sexualliv. Colting Communication behandlar personuppgifter i samband med: § Anmälan till event och föreläsningar anordnade av Colting Communication AB. § Ifyllande av kontaktformulär via webbplatsen colting.se för kontakt, bokning och offert. § Anmälan till läger/träningsverksamhet innefattande mindre event, simclinics, simcamps, pt-timmar, cykeltour etc, samt efteranmälningar och ändringar i befintlig anmälan. § Samtycke ges att Colting Communication AB får behandla personuppgifter för marknadsföringsändamål (utskick av nyhetsbrev).

4. Hur och vilka personuppgifter använder vi? Nedan har Colting Communication AB kortfattat sammanställt vilka personuppgifter som behandlas inom ramen för företagets verksamhet samt för vilka ändamål och med vilken rättslig grund.

5. Personuppgiftsbehandling Förtydligande rutin och regler kring hur Colting Communication AB behandlar personuppgifter.

5.1 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? För att Colting Communication AB ska kunna leverera dess produkter och tjänster till dig samarbetar vi med andra aktörer/samarbetspartners som kan komma att hantera dina personuppgifter i olika utsträckning. Colting Communication AB har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med de samarbetspartners som krävs för att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen. Våra största samarbetspartners är Din Kurs Sverige AB, Ljungström Communication AB, Tidtagningssystemet est:mika timing AB och Colting Borssén Coaching genom Borssén Communication AB.

5.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Colting Communication AB sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt och irrelevant information raderas skyndsamt. Uppgifterna som sparas skall vara korrekta och vid behov uppdateras eller rättas. Känsliga personuppgifter raderas som senast 2 månader efter uppfyllda ändamål. Beslutet att gallra dessa personuppgifter efter 2 månader grundar sig på att en reklamation som gjorts efter 2 månader efter ett läger/träningsverksamhet (som är enda tillfället känslig information samlas in) kan ses som ”inom skälig tid”. Personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot samarbetspartners och rättsliga förpliktelser (exempelvis bokföringslagen) kommer dock att lagras så länge dessa behövs för att kunna uppfylla förpliktelsen ifråga. Personuppgifter som hanteras genom Din Kurs Sverige AB rensas i enlighet med deras personuppgiftpolicy senast 3 år efter senaste beställningen.

5.3 Överföring till tredje land Tredjelandsöverföring: Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land kan tillgodogöra sig information som publicerats på hemsida och/eller sociala medier i den digitala världen. Vi strävar alltid efter att hanterade personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Säkerhetsåtgärder: Hantering av dina personuppgifter skall endast ske med hjälp av säkra lösenordsskyddade enheter. Dit hör inte offentliga datorer. Eventuella mappar och backup-filer hanteras endast på lösenordsskyddade datorer med skydd mot extern åtkomst genom brandvägg.

6. Digitala nyhetsbrev Personuppgifter som behandlas för att skicka ut Colting Communications nyhetsbrev i marknadsförings -och informationsförmedlingssyfte till dig, omfattar e-postadress och dit namn. Dessa personuppgifter kommer överföras till den samarbetspartner (Ljungström Communication AB) som tillhandahåller lösningen för utskick av nyhet -och informationsbrev. Du har alltid möjlighet att avsluta din prenumeration genom att klicka på en länk längst ner i e-postmeddelandet.

7. Ändamålsbegränsning Data kan endast användas för det avsedda ändamålet. Colting Communication AB lagrar endast personuppgifter för ändamålen att arrangera event i form av tävlingarna Borås Triathlon, Borås Swimrun och Lucia Swimrun samt för att administrera läger/träningsverksamhet, föreläsningar och personaladministration. Sociala kanaler, nyhetsbrev och kontakt med kunderna ingår i en del av den administrationen. I enlighet med lagen kommer Colting Communication AB aldrig lämna vidare persondata till tredje part om inte ändamålet kräver det.

8. Dina rättigheter Du har alltid rätt att: • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära. • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Kunden har även rätt att begränsa sina uppgifter så länge inte rättsliga skyldigheter, t.ex bokföringslagen, väger tyngre än kundens skäl. • Dra tillbaka angivet samtycke för lagring av dina personuppgifter. • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. • Du har rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

9. Övriga frågor Om du har en fråga som inte besvaras i vår integritetspolicy är du mycket välkommen att höra av dig till oss.
Telefon: Jonas Colting, +46 706-918167 E-post: jonas@colting.se